กิจกรรมนักศึกษา

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ 2 รางวัลชนะเลิศ 1.การประกวดกองเชียร์ และผู้นำเชียร์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ H.E. Dr. h. c. Peter Prügel ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกใหม่ ประจำปี 2560