Faculty of Business and Industrial Development
1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue
ฺBangkok 10800
Phone  02 555-2000 Per 3804

กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.

ศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG

โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชติสิรินธร จังหวัด เพชรบุรี

หน้าหลัก

Written by Super User
Category:

          ประชาสัมพันธ์คณะ 

นำคณาจารย์เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (18 ก.ค. 61)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” (3 ก.ค. 61)

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4.0 (20-21 มิ.ย. 61)

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบัณฑิตยุค 4.0 สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” (11-13 มิ.ย. 61)

 นำนักศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาดูงาน (28 เม.ย. 61)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (4 เม.ย. 61)

บรรยายพิเศษ “Knowledge Sharing สร้างแบรนด์อย่างไรให้ปังในยุค 4.0” (22 มี.ค. 61)

นำนักศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาดูงาน (3 มี.ค. 61)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทำงานเป็นทีมและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร (4-6 ม.ค. 61)

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปี 2560 (16 ธ.ค. 60)

การอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (21-23 พ.ย. 60)

การอบรมเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (13 พ.ย. 60)

โครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (31 ต.ค. 60)

จัดบรรยายพิเศษ “สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” (30 ต.ค. 60)

นำนักศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาดูงาน (30 ก.ย. 60)