Faculty of Business and Industrial Development
1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue
ฺBangkok 10800
Phone  02 555-2000 Per 3804

กิจกรรมคณะ

Written by Super User
Hits: 1476

ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

ศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG

 

          

 

          

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

ศึกษาดูงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)  

 

           

 

                

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชติสิรินธร จังหวัด เพชรบุรี

 

 

 

          

 

         

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

โครงการสภาคณาจารย์พบผู้บริหาร 15-11-60

 

          

 

          

 

 

..........................................................................................................................................................