หลักสูตรปริญญาเอก

Written by Super User
Hits: 512

 

ข่าวสาร/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ทุน ข้อมูลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมต่างๆ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561

ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย
   เพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > รายละเอียดหลักสูตร

 > ตารางเรียน

 > การดำเนินการวิทยานิพนธ์

 > ตารางวางแผนการดำเนิน
    การวิทยานิพนธ์

 > วิทยานิพนธ์ X-DBR

 

 

 

 

 

 

 > คำร้องทั่วไป/คำร้องขอสอบ
    วิทยานิพนธ์

 > แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 > ศึกษาดูงาน
    บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 > งานสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายและ          ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่            อุตสาหกรรม 4.0” 

 สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรม
    และอุตสาหกรรมอัจฉริยะ : โอกาสหรือ
    ความอยู่รอดของธุรกิจและแรงงานไทยใน
    อนาคต”

 > งานสานสายใยเพื่อนพ้องน้องพี่ X-DBR
    X-MBR & S-MBR

 > งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

 > งานแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและ
    ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 

 

ปฏิทินกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 
ที่ทำการ ชั้น4 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
 
Tel : 02-555-2000 ต่อ 3510
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.