หลักสูตรปริญญาโท

Written by Super User
Hits: 655

 

ข่าวสาร/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ทุน ข้อมูลการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมต่างๆ

> การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561

ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย
   เพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2561 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางเรียน

การดำเนินการวิทยานิพนธ์

> ตารางวางแผนการดำเนิน
   การวิทยานิพนธ์

 > วิทยานิพนธ์ S-MBR

 

> คำร้องทั่วไป/คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

 

 

 

 

 

> งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
   (ประเทศไทย) จำกัด

ศึกษาดูงาน
   บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

> งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

> งานแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและ
   ดุษฎีบัณฑิ
ต ประจำปีการศึกษา 2559 

 

ปฏิทินกิจกรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 
ที่ทำการ ชั้น4 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
 
Tel : 02-555-2000 ต่อ 3510
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.