ปริญญาเอก

   ข่าวสาร/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ทุน                      ข้อมูลการศึกษา               ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

 

 

 รายละเอียดหลักสูตร

 >เส้นทางการศึกษา

 > ปฏิทินการศึกษา

 > ตารางเรียน

 > ตารางวางแผนการดำเนินการวิทยานิพนธ์

 > การดำเนินการวิทยานิพนธ์

 > วิทยานิพนธ์ X-DBR

 > วารสารวิชาการใน มจพ.

 

 

 

 

 คำร้องทั่วไป

 > คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

 > แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม