ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา