หลักสูตรปริญญาตรี

*** หลักสูตรเทียบโอน ” เรียนนอกเวลาราชการ”  วันจันทร์ – วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น. ***

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Click  ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

Click  ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ