ประกาศหน้าเว็บ

งานแสดงความยินดีแก่ H.E.Dr.h.c.Peter Prugel

งานแสดงความยินดีแก่ H.E.Dr.h.c.Peter Prugel
ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์