ประกาศหน้าเว็บ

ภาพบรรยากาศโครงการ “Innovation & Development of New Generation Automotive Industry”

 

โครงการจัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปี มจพ. เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ “Innovation & Development of New Generation Automotive Industry” มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ด้านนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงานในอนาคตเพิ่มขึ้น เกิดมุมมองและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตจากการใช้นวัตกรรม ได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างและพัฒนานวัตกร และสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม