ประกาศหน้าเว็บ

คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำนวน 14 แห่ง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 4.0 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.15 – 10.00 น. ตามกำหนดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอน