คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS 63 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษและสหกิจศึกษา)
ประกาศหน้าเว็บ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS 63 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษและสหกิจศึกษา)

 

รับสมัครทั้ง 2 สาขาวิชา (วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.) *สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) *สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS)  เรียนที่ มจพ.กรุงเทพฯ TCAS 1 รอบ PORTFOLIO TCAS 2 รอบ QUOTA สอบข้อเขียน TCAS 4 รอบ ADMISSION TCAS 5 รอบ DIRECT ADMISSION  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา *สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปกติ (BBR) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน *สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หลักสูตรปกติ (BMS) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน (BMSs) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน (BMSx) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน  ระเบียบการรับสมัคร คลิก : http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/358  สมัครออนไลน์ คลิก : https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2f  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808  หรือ 08 6046 5741 (พี่ตวง)