ประกาศหน้าเว็บ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (โท – เอก) ช่วงที่ 2

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (โท – เอก) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เรียนที่ มจพ.กรุงเทพฯ รับสมัครช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 62 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนวันเสาร์ 1. S-MBR (ทำวิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ แผน ก. 2. X-MBR (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ แผน ข. (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) *ทั้ง 2 หลักสูตร ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เรียนวันอาทิตย์ X-DBR (ทำวิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ แบบ 2.1 (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี สมัครออนไลน์ คลิก :  www.glad.admission.kmutnb.ac.th  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808 หรือ 3818