หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าศึกษาดูงานด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา นำนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าศึกษาดูงานด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเยี่ยมชม กระบวนการผลิต ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด (หนองแค) จ.สระบุรี ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง รองคณบดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและผู้อำนวยการโครงการ นำนักศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยการศึกษา ดูงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และได้เรียนรู้การทำงาน จากสถานที่จริง