มจพ. จัดอบรม “การใช้สื่อดิจิทัล….สื่อไทยยุค 4.0 เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร”