คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอนของคณะฯ การปฏิบัติตนของนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมให้การเรียน ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาของคณะฯได้อย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและการดำเนินชีวิตคณะฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบการปฏิบัติตนและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการส่งเสริมการสอดแทรกธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการทำงานอีกด้วย