คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปตามแผน คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้จัดโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 96-210 ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง        ประธานกรรมการประเมิน
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ                      กรรมการประเมิน
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด        กรรมการประเมิน
  4. คุณกุศลิน บัวแก้ว                                          กรรมการประเมินและเลขานุการ