ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ โดยมีประเด็นหัวข้อการบรรยายพิเศษ ดังนี้ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อรองรับงานวิจัยระดับนานาชาติ , เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ , ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 96-414 ชั้น 4 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet