ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดงานแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม