ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดี
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการสัมมนา พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาทิ คุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรูคอร์เปเรชั่น ดร.นครินทร์
อมเรศ รองผู้อ านวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินรายการโดย คุณปรียนันทน์
กิติญาสวัสดิ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤติ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางในการสร้างความเข้มแข็ง
ส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ในหลากหลายมิติ เห็นมุมมองในการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทย ภายหลังวิกฤต การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และน าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรของตนเอง ในการนี้มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจ านวนมาก
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563