รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบ
ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ท่าน ณ หอเกียรติประวัติ มจพ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564