ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแล้ววิเทศสัมพันธ์