ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR) สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ http://localhost สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 4  คุณปัญชิกา บุญทับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs  E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com