มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า มูลนิธิฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสนับสนุนการศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
ด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิฯ มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา การมอบทุนการศึกษานี้ใช้การคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ต่อผู้รับทุน ในการนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัด
ให้มีการรับสมัครพิจารณาคัดเลือก และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์
ดังนี้ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุน