ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย”

จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

การสัมมนาวิชาการระดับชาติจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเกิดมุมมองในการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมดังนี้
1. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา
3. คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

โดยมี คุณกิติพงศ์ ตั้งกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดกำหนดการ คลิก

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้ ฟรี
ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกัญญาภัค บุญนิ่ม  โทร. 08 3538 6180, คุณธนิกา ถีระแก้ว โทร. 09 9461 6146