คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประกาศข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และขอให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียนถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์
ผ่านทางโปรแกรม Google Meet ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(โปรดเข้าร่วมกลุ่มภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 เพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลาการสอบสัมภาษณ์
(การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบเปิดกล้อง)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

 ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้ที่ https://line.me/ti/g2/Z8nFUsiokHH0VuWuIOWBPmHs5dRnqL2nypZgIw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
หรือสแกน Qr Code ด้านล่าง
โดยตั้งชื่อการเข้าร่วมด้วยเลขที่ผู้สมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น