ข่าวสารวันนี้
ประกาศคณะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรม
Project item not found!
ประวัติความเป็นมา

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มจพ.กรุงเทพฯ คณะฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสายสนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการผลิตบุคลากรสายบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยมีการจัดการศึกษาที่ร่วมมือกับกลุ่มสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการชั้นสูง เทคโนโลยีการบริหารจัดการแนวใหม่ รวมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ปรัชญา: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ปณิธาน: สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Faculty of Business and Industrial Development
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok