การสัมมนาเรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”


คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เมื่อวันเสาร์ที่
27 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563


รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบ
ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ท่าน ณ หอเกียรติประวัติ มจพ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม