การสัมมนาเรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”


คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เมื่อวันเสาร์ที่
27 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม