โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR) สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ http://bid.kmutnb.ac.th/2020/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 4  คุณปัญชิกา บุญทับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs  E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com  
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากร ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงานในรูปแบบสหกิจ ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 96-414 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563


รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบ
ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ท่าน ณ หอเกียรติประวัติ มจพ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม