การสัมมนาเรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”


คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เมื่อวันเสาร์ที่
27 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR) สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ http://bid.kmutnb.ac.th/2020/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 4  คุณปัญชิกา บุญทับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs  E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com  
อ่านเพิ่มเติม