มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากร ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงานในรูปแบบสหกิจ ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 96-414 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563


รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบ
ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ท่าน ณ หอเกียรติประวัติ มจพ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม