บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ Master of Business Administration  (M.B.A)