บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ Doctor of Business Administration  (D.B.A)