คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดบรรยาย เรื่อง”แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบสมรรถนะ (Competency Base Management)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติมด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบสมรรถนะ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท ซันเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ ห้องสัมมนาหลักสี่ 1 ชั้น 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า