คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี
จํานวนทั้งสิ้น 2 ภาควิชา ดังนี้

1. ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) จํานวน 1 สาขาวิชา

  1.1 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง พ.ศ.2567) (BBR_หลักสูตร 4 ปี)
  1.2 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง พ.ศ.2567) (BBRs_หลักสูตรเทียบโอน)
  1.3 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง พ.ศ.2567) (BBRx_หลักสูตรเทียบโอน)
  1.4 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง พ.ศ.2567) (BBR-D_หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2)

 

2. ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) จํานวน 1 สาขาวิชา

    2.1 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปรับปรุง พ.ศ.2565) (BMS_หลักสูตร 4 ปี)
    2.2 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปรับปรุง พ.ศ.2565) (BMSs_หลักสูตรเทียบโอน)
    2.3 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปรับปรุง พ.ศ.2567) (BMSx_หลักสูตรเทียบโอน)