ระดับปริญญาบัณฑิต 2 สาขา คือ
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  Bachelor of Business Administration (B.B.A)หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) จำนวน 134 หน่วยกิต  (จำนวน 8 ภาคการศึกษา)

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชา หรือ
  • สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรนักเทคโนโลยี หรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามารตรฐานมหาวิทยาลัย

BMSs   :   สำหรับผู้ ไม่มี ประสบการณ์การทำงาน

  • จำนวน 104 หน่วยกิต 5 ภาคการศึกษา
  • เรียนทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 17.00 – 20.00 น.) และ วันเสาร์ (เวลา 9.00 – 20.00 น.)

BMSx   :   สำหรับผู้ มี ประสบการณ์การทำงาน

  • จำนวน 85 หน่วยกิต 4 ภาคการศึกษา
  • เรียนทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 17.00 – 20.00 น.) และ วันเสาร์ (เวลา 9.00 – 20.00 น.)

BMSm :  สำหรับผู้ที่ผ่านโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมันหรือหลักสูตรนักเทคโนโลยีตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย

    • จำนวน 46 หน่วยกิต 3 ภาคการศึกษา
    • เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

ดูรายละเอียดหลักสูตร  คลิกที่นี่