คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ในระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 2 สาขาวิชา ดังนี้