รองศาสตราจารย์อนันต์ เวทย์วัฒนะ
ที่ปรึกษาคณบดี

image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ  พิชิตการค้า
คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

image

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์  ทองประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ปิณฑะแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เปรียงพรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์  พงษ์โพธากุล

รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดี  ธำรงสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  วรพิวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  เจริญประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

image