รองศาสตราจารย์อนันต์ เวทย์วัฒนะ
ที่ปรึกษาคณบดี

image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย

image

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์  อยู่ผ่อง
คณบดี

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ  โชติวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา

image

อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ปิณฑะแพทย์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ  พิชิตการค้า
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

image

อาจารย์ ดร.ศุภกร  เจริญประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

image