ปีการศึกษา 2566

การจัดการ email ด้วยเทคนิคขั้นเทพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ

การประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS และ Agile เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม

จัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

การสร้างตัวอักษรภาพเพื่องานนำเสนอ โดยโปรแกรม Photoshop

ปีการศึกษา 2565

การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ Looker Studio
การบริหารการทํางานด้วย Google Keep และ Google Calendar
การประยุกต์ใช้ Google sheet สําหรับการบันทึกงานสอน
ตรวจสอบคำผิดด้วย READ A WRITE
 การแจ้งเตือนกิจกรรมจาก Google Calendar ไปยัง LINE application

ปีการศึกษา 2564

การใช้ Google Forms สร้างแบบวัดความรู้

การพิมพ์ด้วยเสียงกับ OfficeDictation

ปีการศึกษา 2563

การตัดต่อวิดีโอโดย VSDC Free Editor เพื่อใช้ในการทำงาน

การออกแบบกิจกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน Classkick

ปีการศึกษา 2562

การเลือกภาพยนต์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน

“Mind Map” กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติงานร่วมกันโดย Google Team

การแปลงข้อความจากรูปภาพเป็นตัวอักษรด้วย Line กับเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2560

วิธีการในการลดใช้กระดาษโดย Google Form

การประยุกต์ใชแอพพลิเคชั่น plickers เพื่อการเรียนการสอน