image
image
image

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรณ์มนุษย์ และ ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการเน้นการเรียนการสอนที่ให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการ บริหารจัดการชั้นสูง เทคโนโลยี การบริหารจัดการแนวใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนการแข่งขันด้านการค้าในระดับนานาชาติจึงได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ สหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ ทำงานในสถานประกอบการจริง และจัด หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

image