image
image
image

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และ
ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เรามุ่งเน้น
การเรียนการสอนที่ให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการ
บริหารจัดการชั้นสูง เทคโนโลยี การบริหารจัดการแนวใหม่ รวมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาด้านธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนการแข่งขันด้านการค้า
ในระดับนานาชาติ เราจึงได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ สหกิจศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ ทำงานในสถานประกอบการจริง
และจัด หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมและก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

image