สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)

สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS)