บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ Master of Business Administration  (M.B.A)

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ Doctor of Business Administration  (D.B.A)