ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)

Facebook iconFacebookLINE iconLine

จดหมายข่าวคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2

Facebook iconFacebookLINE iconLine

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์

จดหมายข่าวคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

“ทุนการศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครบัดนี้ – 31 สิงหาคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

การตัดต่อวิดีโอโดย VSDC Free Editor เพื่อใช้ในการทำงาน

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานการแข่งขันทางวิชาการ “Designed Prototype and BIZ Plan Challenge 2021” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

BID NEWS

Facebook iconFacebookLINE iconLine

การสัมมนาเรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โ

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแล้ววิเทศสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์

คณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

Facebook iconFacebookLINE iconLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ภาพบรรยากาศ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19”

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีก

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

Facebook iconFacebookLINE iconLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19”

Facebook iconFacebookLINE iconLine

โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศผลคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา พษ679

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เส้นทางสายไหม-ประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้ภายใต้องค์การ UNESCO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมรูปแบบออนไลน์

Facebook iconFacebookLINE iconLine

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

  ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดโครงก

โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562

  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตาม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดำเนินการรับนัก

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine