คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มจพ.กรุงเทพฯ คณะฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสายสนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการผลิตบุคลากรสายบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยมีการจัดการศึกษาที่ร่วมมือกับกลุ่มสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการชั้นสูง เทคโนโลยีการบริหารจัดการแนวใหม่ รวมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ปรัชญา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ปณิธาน : สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ :  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์และด้านการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้กับองค์กรและสถานประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัยมีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อัตลักษณ์ : บัณฑิตเก่งคิด พัฒนาธุรกิจก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ : องค์กรแห่งการสร้างสรรค์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่สังคม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. เป็นผู้ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

การแบ่งส่วนราชการ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มีการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานคณบดี
2. ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
3. ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
4. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.1 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
1.2 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา