บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
Master of Business Administration  (M.B.A)

จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น แผน ก และ แผน ข ระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมหรือทรัพยากรมนุษย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่