บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
Doctor of Business Administration  (D.B.A)

จำนวน 51 หน่วยกิต (แบบ 2.1) ระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง       

2.มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด หรือเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 

3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี     

4.ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์                           

ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่