สถานที่ตั้ง

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

การติดต่อ

โทรศัพท์ : 0 2555 2000
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี ต่อ 3807
- สอบถามข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่
ติดต่องานวิชาการ ต่อ 3808
อีเมล : office@bid.kmutnb.ac.th