สถานที่ตั้ง

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

การติดต่อ

สอบถามข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ต่อ 3813
ระดับปริญญาโท-เอก ต่อ 3510, 3818