รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
บธ.บ. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Industrial Business and Human Resource Development)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :
B.B.A. (Industrial Business and Human Resource Development)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 135 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี 104 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  85 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. นักการตลาด งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานการขาย
3. พนักงานฝ่ายการเงิน / พนักงานธนาคาร
4. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการธุรกิจ
5. พนักงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน
6.นักวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการ ทางสังคม และมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ เข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ สอดคล้องตามแนวคิดจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง เสมือนผู้เรียนเป็น
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการ
2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฝึกที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติก่อนออกไปทำงานจริง
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่ รายละเอียด
1 1. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักการตลาด องค์การและการจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักการบัญชี เป็นต้น
2. มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
2 1. สามารถอธิบายความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารธุรกิจมากขึ้น ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรมการประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
2. สามารถอธิบายความรู้และทักษะการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ
3. สามารถอธิบายความรู้และความเข้าใจทางด้านการบริหารธุรกิจเชิงลึกมากขึ้น
3 1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา
3. สามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4 1. สามารถนำความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถนำความรู้ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
3. สามารถประมวลความรู้และวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงาน หรือวิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใหม่ๆได้

ระบบจัดการศึกษา
แบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
วัน  – เวลาในการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเห็นชอบ หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเห็นชอบ และมีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี
โครงสร้างหลักสูตร (วุฒิ ปวช. และ ม.6)
เรียนในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 2-3 ปี (วุฒิ ปวส. ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน)
เรียนนอกเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 104 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 86 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 2-3 ปี (วุฒิ ปวส. ที่มีประสบการณ์ทำงาน)
เรียนนอกเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 67 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา
– ผู้เข้าศึกษาวุฒิ ปวช. และ ม.6 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
– ผู้เข้าศึกษาวุฒิ ปวส. ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี + 1 เทอม
– ผู้เข้าศึกษาวุฒิ ปวส. ที่มีประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (วุฒิ ม.6) 25,000 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี 2-3 ปี (วุฒิ ปวส.) 19,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา →

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565