หลักสูตรปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
Doctor of Business Administration  (D.B.A)

จำนวน 51 หน่วยกิต (แบบ 2.1) ระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าและมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี