การจัดการความรู้
หัวข้อเรื่อง ไฟล์
การเลือกภาพยนต์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน
“Mind Map” กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การปฏิบัติงานร่วมกันโดย Google Team
การแปลงข้อความจากรูปภาพเป็นตัวอักษรด้วย Line กับเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิธีการในการลดใช้กระดาษโดย Google Form
การประยุกต์ใชแอพพลิเคชั่น plickers เพื่อการเรียนการสอน