ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดงานแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19” (Strengthening Thailand’s Industrial Business: A Post COVID-19 Perspective) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. และทาง Zoom Webinar โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและบรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังนี้ คุณศุภกิจ บุญศิริ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ และดร.นครินทร์ อมเรศ ดำเนินรายการเสวนา โดยคุณปรียนันทน์ กิติญาสวัสดิ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวสันต์ พลาศัย 0819149175 หรือลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/moj7m คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นักศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สมยศ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการเครือบิทไว้ส์ กรุ๊ป และบุคลากรของบริษัทให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เส้นทางสายไหม-ประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้ภายใต้องค์การ UNESCO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมรูปแบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

 

ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ โดยมีประเด็นหัวข้อการบรรยายพิเศษ ดังนี้ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อรองรับงานวิจัยระดับนานาชาติ , เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ , ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 96-414 ชั้น 4 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปตามแผน คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้จัดโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 96-210 ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง        ประธานกรรมการประเมิน
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ                      กรรมการประเมิน
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด        กรรมการประเมิน
  4. คุณกุศลิน บัวแก้ว                                          กรรมการประเมินและเลขานุการ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอนของคณะฯ การปฏิบัติตนของนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมให้การเรียน ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาของคณะฯได้อย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและการดำเนินชีวิตคณะฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบการปฏิบัติตนและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการส่งเสริมการสอดแทรกธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการทำงานอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม