image

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์  อยู่ผ่อง
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการ
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3801
E – mail : sakarin.y@arts.Kmutnb.ac.th

image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัททา  ปิณฑะแพทย์
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3817
E – mail : supatta.p@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวธิดารัตน์  ศรีชมภู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่โครงการ

Phone:  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3818
E-mail: tidarat.s@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวพัชราพร  คาบเพชร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่โครงการ)

โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3818
E – mail : patchalaporn.k@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวปัญชิกา  บุญทับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่โครงการ)

โทรศัพท์  0 – 2555 – 2000 ต่อ 3818
E – mail : punchika.b@bid.kmutnb.ac.th