image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ  พิชิตการค้า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3801
E-mail : 

image

รศ.ดร.สุภัททา  ปิณฑะแพทย์
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3817
E-mail : supatta.p@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวธิดารัตน์  ศรีชมภู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3818
E-mail: tidarat.s@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวพัชราพร  คาบเพชร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  0 2555  2000 ต่อ 3818
E-mail : patchalaporn.k@bid.kmutnb.ac.th

image

นางสาวปัญชิกา  บุญทับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 3818
E-mail : punchika.b@bid.kmutnb.ac.th